top of page
Site logo - Psykolog Joanna Wilkås

Du kan boka ett samtal direkt via min onlinebokning och välja en tid som passar dig. Fundera över om du vill ses på plats i centrala Örebro eller via video.

Boka online

Computer to book online.

Du får berätta vad du brottas med och vad du vill ha hjälp med. Jag lyssnar och ställer frågor. Tillsammans kikar vi på vad du vill uppnå och vilka hinder som finns.

Första samtalet

Two people alking in therapist office

Vi arbetar utifrån dina behov. Det kan t.ex. handla om problemlösning eller verktyg för att hantera tankar och känslor. Du bokar själv nästa samtal utifrån vad som passar dig.

Fortsättningen

Pieces of a puzzle. To illustrate how we move forward.

Information om säkerhet, sekretess och behandling av personuppgifter

Jag är skyldig att följa gällande lagar, föreskrifter och principer

Som privatpraktiserande legitimerad psykolog är jag skyldig att arbeta i enlighet med bland annat patientlagen (PL) patientsäkerhetslagen (PSL), patientdatalagen (PDL), dataskyddsförordningen (GDPR) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS). Som medlem i psykologförbundet måste jag också följa Yrkesetiska principer för psykologer i Norden och Principer för evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP).

 

De viktigaste du behöver veta utifrån dessa lagar, föreskrifter och principer följer här nedan:

Jag har psykologlegitimation utfärdad hos Socialstyrelsen och är registrerad vårdgivare hos IVO

Psykolog är en skyddad titel vilket innebär att inte vem som helst får kalla sig psykolog. Efter fem års studier på psykologprogrammet och ett år praktisk psykologtjänstgöring (PTP) kan man ansöka om psykologlegitimation hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen för register över alla legitimerade psykologer, men det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utövar tillsyn. Tillsynen syftar till att förebygga skador och eliminera risker i vården. Vid ifrågasättande av psykologens kunskaper och lämplighet kan du göra en anmälan till IVO som utreder detta.

Som medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna har jag tecknad patientförsäkring via Svedea

Alla legitimerade psykologer ska enligt lag ha en patientförsäkring som täcker ersättning för behandlingsskador enligt patientskadelagen. En patient som anser sig ha rätt till sådan ersättning kan vända sig till det försäkringsbolag där psykologen har tecknat sin patientförsäkring.

Jag arbetar under sträng sekretess och tystnadsplikt

Som legitimerad psykolog räknas jag som hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas av sträng sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att jag enligt lag inte får lämna ut uppgifter vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på annat sätt. Detta gäller alla uppgifter, både sådana du lämnar muntligen i samtal och uppgifter som du eller som jag för in exempelvis i bokningssystem eller patientjournal. Uppgifter lämnas till utomstående endast då du samtycker till det.

I särskilda fall har jag skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter

Detta gäller exempelvis om jag får kännedom eller misstänker att ett barn far illa, då är jag skyldig att göra en orosanmälan till Socialnämnden. Andra exempel är om Försäkringskassan begär uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende, samt att jag har vittnesplikt i brottmålsärenden där det är fråga om brott där det lindrigaste straffet är ett års fängelse, eller försök till brott som ger minst två års fängelse. Exempel på sådana brott är mord, dråp, rån, våldtäkt och grov misshandel.

Jag är skyldig att föra journal

Alla legitimerade psykologer som arbetar med någon form av bedömning, utredning eller behandling är enligt lag skyldiga att föra journal. Det främsta syftet med en patientjournal är att bidra till en god och säker vård. Journalen fungerar också som stöd vid det systematiska patientsäkerhetsarbetet, vid händelse av tillsyn från IVO och som informationskälla för dig som patient.

Uppgifter i journalen som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att jag ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, samt de bedömningar, planeringar och åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att jag anger vilken information som jag har lämnat till dig som patient, uppgift om vem som gjort en viss anteckning och när den gjordes.

Lagringstid

Jag lagrar dina uppgifter i enlighet med Patientdatalagen, dvs 10 år efter att den senast gjorda journalanteckningen. Därefter raderas uppgifterna.

Jag använder mig av Kaddio.se för journalföring, bokning och videosamtal

Kaddio.se agerar personuppgiftsbiträde vilket innebär att de behandlar och lagrar personuppgifter åt Psykolog Joanna Wilkås AB. Kaddio är fullt anpassat till dataskyddsförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter och uppfyller alla de krav på skydd och säkerhet som krävs vid behandling av känsliga personuppgifter. Det innefattar bland annat kryptering av personuppgifter och kommunikation, SSL-säkerhet och inloggning med mobilt bank-ID som uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering.

Dina rättigheter att få uppgifter rättade eller raderade

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Enligt GDPR har du även rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att i vissa fall invända mot personuppgiftsbehandlingen eller kräva att den begränsas. Det finns dock vissa undantag, till exempel då jag som vårdgivare är skyldig att skriva och spara uppgifter i journal. Vid önskemål om radering eller rättelse vänder du dig till personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

Det är mitt bolag Psykolog Joanna Wilkås AB som är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som inkommer i samband med vårdkontakten. Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du vända dig hit. E-post: psykolog@joannawilkas.se

När du bokar eller köper en tjänst ger du ditt samtycke

När du gör en bokning hos mig samtycker till insamling och behandling av personuppgifter enligt ovanstående. Du har alltid rätt att ta tillbaka samtycket utan att återtagandet påverkar lagligheten av den behandling som skett dessförinnan. Om du inte samtycker kommer jag inte kunna utföra någon psykologisk behandling då jag behöver kunna samla in och behandla dina uppgifter för att leva upp till mina skyldigheter enligt lag.

bottom of page